Memorandum

Memorandum na Ochranu osobných údajov spoločností

TOOLS FACTORY, s. r. o. a TOOLS FACTORY SLOVAKIA, s. r. o.

 

Ochrana súkromia našich zákazníkov pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere. Všetci návštevníci tohto e-shopu, nájdu na tejto stránke všetky potrebné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

 

Toto Memorandum na Ochranu osobných údajov (ďalej len ako „Memorandum“), vám poskytne informácie o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať na outlet@toolsfactory.sk, ak máte otázky ohľadom spracúvania vašich osobných údajov.

 

 

1. O nás

 

Prostredníctvom nášho e-shopu: www.handy-man.sk, vám poskytujeme ako našim zákazníkom široké portfólio priemyselného tovaru pre profesionálnych majstrov, ale i domácich kutilov či záhradkárov. V súvislosti s objednaním nášho tovaru, jeho nákupom a následným doručením spracúvame vaše osobné údaje.

 

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo GDPR), zákonom o ochrane osobných údajov a ako aj ďalšími právnymi predpismi.

 

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje zákazníkov je spoločnosť TOOLS FACTORY s.r.o, so sídlom Farská 13, 071 01 Michalovce, IČO: 46 578 102, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Košice 1, Oddiel: Sro, Vložka č.: 39503/V. V prípade ak nakupujete náš tovar bez DPH, účel spracúvania vašich údajov určuje a prevádzkovateľom je spoločnosť TOOLS FACTORY SLOVAKIA, s.r.o, so sídlom Blahová 133, 930 52 Blahová, IČO: 51 183 803, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 41142/T, DIČ: 2120634681, ktorá nie je platcom DPH.

 

 

2. Aké údaje o vás spracúvame?

 

Za osobný údaj sa považuje taký údaj, na základe ktorého je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. To znamená, že nejde len o známe identifikátory ako meno, priezvisko, či dátum narodenia. GDPR definuje osobný údaj ako akékoľvek informácie, ktoré vedú k určeniu fyzickej osoby. Každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, sa považuje za dotknutú osobu s príslušnými právami k osobným údajom.

 

V našom e-shope spracúvame len také osobné údaje, aby sme vám poskytovali profesionálne služby, pričom rozsah týchto osobných údajov je určený všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, zoznam, resp. rozsah údajov je presne uvedený priamo v súhlase, a to v miere potrebnej na splnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané.

 

Medzi spracúvané údaje patria predovšetkým nasledujúce kategórie osobných údajov:

 

 

 • Fakturačné údaje: meno, priezvisko, fakturačná adresa, emailová adresa, telefónny kontakt, adresa doručenia.
 • Registračné údaje: údaje získané pri zakúpení produktov cez e-shop a vytvorení registrácie
 • Transakčné údaje: údaje o prijatých a odoslaných platbách,

 

 

 

 

 

 

 

3. Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

 

Vaše údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracúvaní je odôvodnená tým, že tieto údaje potrebujeme na poskytnutie zakúpeného produktu cez náš e-shop.   

 

3.1  Plníme si povinnosti vyplývajúce nám z príslušných právnych predpisov

 

 • Sme povinní identifikovať vás pri zakúpení tovaru a vystavení objednávky na vaše meno.
 • Pri platobných transakciách sme povinní poskytnúť prijímajúcej alebo odovzdávajúcej platobnej inštitúcii informácie.
 • Pri našej činnosti sme povinní postupovať obozretne a rešpektovať vaše práva ako spotrebiteľa v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov. 
 • Sme tiež povinní odpovedať na dožiadania súdov, exekútorov, orgánov činných v trestnom konaní a iných príslušných orgánov, ktoré súvisia predovšetkým s trestnými a súdnymi konaniami podľa Trestného poriadku či Civilného sporového poriadku.

 

 

3.2  Vyhodnocujeme možnosti poskytnutia našich produktov

 

Pred uzavretím zmluvy na určitý produkt je potrebné, aby sme spracovali určité údaje s cieľom vybaviť vašu objednávku.

 

 

4. Na aký účel spracúvame vaše údaje?

 

Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu na príslušný účel. Väčšina našich spracovateľských operácií je odôvodená tým, že vaše osobné údaje potrebujeme na poskytnutie vami požadovaného produktu. Osobné údaje za účelom uzavretia a plnenia nášho zmluvného vzťahu teda získavame od vás. Je preto dôležité, aby ste nám poskytli úplné, správne, aktuálne a pravdivé osobné údaje.

 

Vaše osobné údaje spracúvame v našom e-shope na rôzne účely, a to predovšetkým na účely, ktoré spadajú do nasledovných kategórií:

 

 • identifikácia a overenie identifikácie zákazníkov

 

 • uzatváranie a plnenie zmluvných vzťahov (predaj tovaru)
 • registrácia zákazníkov e_shopu
 • plnenie našich povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov (reklamácie)

 

 

5. Chránime vaše údaje

 

V rámci našich spoločností platia striktné pravidlá, ktoré upravujú podmienky, za ktorých môžu mať naši zamestnanci, resp. iné oprávnené osoby prístup k vašim osobným údajom, ako aj to, ktoré osobné údaje môžu spracúvať. Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované mimo našej spoločnosti s výnimkou prípadov, kedy sme oprávnení tak postupovať na základe príslušného právneho predpisu (napr. ak nás o to požiada polícia, či daňový úrad).

 

Osobné údaje spracúvame s použitím manuálnych, ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania v rámci svojich informačných systémov, ktoré sú zabezpečené a chránené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov.

 

Pri spracúvaní vašich údajov sme povinní dodržiavať určité povinnosti. Medzi najdôležitejšie povinnosti, ktoré dodržiavame, patria:

 

 • Spracúvame a zhromažďujeme vaše osobné údaje len na jednoznačné a zákonné účely, a to len po dobu dosiahnutia účelu, na ktorý sme tieto osobné údaje získali.
 • Vedome a neoprávnene nezasahujeme do vášho práva na ochranu súkromia.

 

 • Chránime vaše osobné údaje pred stratou, zničením a zneužitím.
 • Všetky naše oprávnené osoby sú viazané mlčanlivosťou, osobné údaje zákazníkov nesmú poskytovať tretím stranám.

 

6. Aké máte práva?

 

Máte právo na prístup k vašim údajom

 

Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a nasledovné informácie:

 

 • totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa osobných údajov
 • účely spracúvania
 • kategórie osobných údajov
 • kategórie príjemcov Vašich údajov
 • spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu
 • doby spracúvania údajov
 • informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje
 • informáciu o právach namietať, vymazať, obmedziť osobné údaje.

 

Máte právo na opravu vašich údajov

 

Môže sa stať, že niektoré informácie, ktoré o vás vedieme, nie sú alebo prestali byť správne. Bez vašej súčinnosti sa však, prirodzene, nezaobídeme. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby ste nás o každej zmene svojich osobných údajov bezodkladne informovali. Ako dotknutá osoba ste totiž zodpovedný/-á za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

 

Ako náš zákazník máte právo na opravu svojich nesprávnych a neaktuálnych osobných údajov v našich informačných systémoch. V takom prípade nás neváhajte kontaktovať, ak ste zistili, že o vás vedieme nesprávne alebo neaktuálne informácie, najmä pokiaľ ide o adresu na doručovanie zakúpeného tovaru, prípade iných kontaktných údajov.

 

Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich údajov

 

V prípade, ak nesúhlasíte, aby sme v určitých prípadoch spracúvali Vaše osobné údaje, máte právo namietať proti takému spracúvaniu. Vaše právo namietať vám prislúcha predovšetkým v prípadoch, ak spracúvame vaše osobné údaje pre potreby oprávneného záujmu na našej strane.

 

Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania vašich údajov

 

Za určitých okolností môže nastať situácia, že vaše osobné údaje už ďalej nie je dôvod spracúvať

 

 

 

Máte právo na vymazanie vašich údajov

 

Pokiaľ sa domnievate, že určité údaje týkajúce sa vašej osoby sú u nás nezákonne spracúvané, máte právo požadovať od nás, aby sme označené údaje vymazali. V tejto súvislosti ste ako zákazník povinný preukázať na základe relevantných dokladov nezákonnosť spracúvania.

 

Máte právo na prenos vašich údajov

 

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, máte právo získať v elektronickej forme v štruktúrovanom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme vaše údaje preniesli inému subjektu, ktorý v žiadosti doručenej na: outlet@toolsfactory.sk, riadne označíte vrátane emailovej adresy tretej strany. 

 

 

 

Ako si uplatníte vaše práva k osobným údajom*

 

Všetky vaše práva k osobným údajom si môžete v našej spoločnosti uplatniť zaslaním žiadosti na:

 

Emailovú adresu: outlet@toolsfactory.sk

 

Korešpondenčnú adresu: TOOLS FACTORY, s.r.o., Farská 13, 071 01 Michalovce

 

Naša spoločnosť, si v zmysle GDPR vyhradzuje právo požadovať identifikačné údaje dotknutej osoby, aby v záujme ochrany práv dotknutých osôb zabezpečila dostatočnú identifikáciu osoby žiadateľa

 

Na vybavenie žiadosti máme lehotu jeden mesiac od dátumu prijatia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Budeme informovať žiadateľa o každom takomto predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Žiadateľ bude v takom prípade informovaný o predĺžení lehoty formou, akú zvolil pre doručenie odpovede na jeho žiadosť.

 

Informácie požadované žiadateľom v rámci uvedenej žiadosti sa poskytujú bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, máme právo buď: i) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo ii) odmietnuť konať na základe žiadosti.

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu podmienok spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

7. Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi, resp. ak ide o osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. Doby uchovávania sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý osobné údaje spracúvame.

 

Predpokladané doby uchovávania osobných údajov:

 

Účel:

Právny základ

Doba uchovávania po splnení účelu/uzatvorenia obchodu

Uzatvorenie zmluvy s konečným zákazníkom

Zákon

5

Správa zákazníckych objednávok

Plnenie zmluvy

1

Reklamácie

Plnenie zmluvy

2

Registrácia zákazníkov

Plnenie zmluvy

5

Uplatňovanie právnych nárokov

Oprávnený záujem

5

Dane a účtovníctvo

Zákon

10

 

 

8. Spracúvanie vašich osobných údajov na základe súhlasu

 

Marketingové aktivity považujeme za vhodný nástroj, ako vás upozorniť na nové produkty, služby či výhody, ktoré sme pre vás pripravili.

 

Aby sme vám mohli pripraviť čo najvhodnejšiu ponuku, potrebujeme spracúvať vaše údaje. Na základe cielene pripravených ponúk sa k vám dostanú len tie marketingové informácie, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé a prínosné. Nechceme vás totiž obťažovať zbytočnou reklamou a ponukami, ktoré nie sú pre vás relevantné. Veríme, že poznaním vašich marketingových preferencií vám poskytneme lepšie služby a výhodné produkty.

 

Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov za účelom, sme oprávnení informovať vás o ponuke svojich produktov, akcií a súťaží, prípadne o ponuke svojich zmluvných partnerov rôznymi formami, a to napríklad emailom, telefonicky, formou SMS, či priamo na svojich predajniach. V prípade, ak nemáte záujem, aby sme vás informovali o svojej aktuálnej ponuke prostredníctvom marketingu, môžete nás kontaktovať ohľadom zmeny svojich marketingových preferencií na: outlet@toolsfactory.sk.

 

 

Všetky súhlasy, ktoré ste nám udelili na spracúvanie svojich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať na outlet@toolsfactory.sk.

 

Poskytnutie vašich osobných údajov je totiž dobrovoľné, nemôžeme si od vás nijakým spôsobom vynucovať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov a ste oprávnený/-á odmietnuť poskytnutie svojich osobných údajov.

 

9. Okruh príjemcov

 

Vaše osobné údaje nesprístupňujeme bezdôvodne žiadnym subjektom. Je však potrebné, aby niektoré osobné údaje boli sprístupnené vopred určenému okruhu príjemcov osobných údajov. V prípade zasielania tovaru Vám ako konečnému zákazníkovi, poskytujeme Vaše osobné údaje poštovým doručovateľom alebo kuriérskym firmám. V prípade správy a údržby nášho e_shopu dochádza k sprístupneniu Vašich osobných údajov správcovi e_shopu. V neposlednom rade sú to osoby ako účtovník a daňový poradca.

 

Okruh príjemcov:

 

Poštový doručovatelia v zmysle zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách

Kurierska spoločnosť

Správca servera

Správca e_shopu

Daňový a účtovný poradca

Subdodávatelia

 

 

10. Záverečné ustanovenia

 

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte nám na outlet@toolsfactory.sk.