Podmienky ochrany súkromia

Podmienky ochrany súkromia

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti TOOLS FACTORY, s. r. o., Farská 13, 071 01 Michalovce, IČO: 46 578 102, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vložka č. 39503/V a TOOLS FACTORY SLOVAKIA, s. r. o., Blahová 133, 930 52 Blahová, IČO: 51 183 803, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, vložka č. 41142/T (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“). Vzhľadom na to, že našu skupinu tvoria uvedené navzájom úzko prepojené a spolupracujúce spoločnosti s vlastnou právnou subjektivitou, tak Vaše osobné údaje spracúvame hlavne ako tzv. spoloční prevádzkovatelia na základe dohody uzatvorenej podľa článku 26 ods. 1 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”).

Zo základných častí tejto dohody vyplýva, že spoločnosť TOOLS FACTORY, s. r. o. je Vašim kontaktným bodom pre uplatnenie žiadostí na základe GDPR, a zároveň si plníme informačnú povinnosť podľa čl. 13 a čl. 14 GDPR spoločne prostredníctvom týchto Podmienok ochrany súkromia. Pre zjednodušenie uvádzame v týchto podmienkach všetky spoločné účely spracúvania, na ktoré môžu byť spracúvané Vaše osobné údaje v rámci našej skupiny podnikov.

 

Tieto podmienky ochrany súkromia slúžia na splnenie informačných povinností podľa čl. 13 a 14 GDPR voči dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje v súvislosti s predajom produktov cez náš elektronický obchod dostupný na http://www.handy-man.sk/ (ďalej len „e-shop“). V prípade, ak by ste nerozumeli úplne akejkoľvek informácii uvedenej v týchto podmienkach neváhajte kontaktovať našu zodpovednú osobu.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • Prijímať a vybavovať Vaše objednávky a reklamácie;
 • Doručovať tovar;
 • Zabezpečovať bezpečnosť Vašich osobných údajov a vybavovať Vaše práva dotknutých osôb;
 • Podporovať predaj našich produktov v e-shope a chrániť tak naše oprávnené záujmy,
 • Lepšie rozumieť Vášmu nákupnému a používateľskému správaniu v e-shope a na webe.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Nižšie uvedený prehľad vysvetľuje, k akým účelom spracúvania dochádza v rámci našej skupiny. Ide o tzv. Spoločné účely spracúvania osobných údajov, na ktoré sú oprávnené v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na ich dosahovanie spracúvať osobné údaje naše spoločnosti, ktoré uzatvorili dohodu spoločných prevádzkovateľov. V tomto prehľade je tiež možné jednoznačne identifikovať všetky oprávnené záujmy, ktoré sledujeme pri spracúvaní Vašich osobných údajov, voči ktorým máte právo namietať.

 

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

1.

Plnenie zmluvných záväzkov (zmluvná agenda)

Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

2.

Plnenie rôznych zákonných povinností (reklamácie)

Plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

3.

Účtovné a daňové účely (účtovná agenda)

Plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

4.

Bezpečnosť osobných údajov a IT systémov

Plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

5.

Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter / SMS)

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ak ste už boli náš zákazník

6.

Cielenie a personalizácia obsahu reklamy

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

7. Štatistické účely

V súlade podmienkami čl. 89 GDPR spracúvame osobné údaje získané na vyššie uvedené účely a na základe vyššie uvedených právnych základov aj na štatistické účely. Výsledkom takého spracúvania nikdy nie sú osobné údaje, ale agregované / anonymné informácie (ako napr. koľko máme zákazníkov alebo ekonomické štatistiky).

 

Aké sú oprávnené záujmy, ktoré pri spracúvaní osobných údajov sledujeme?

Pri nasledujúcich účeloch sa spoliehame na právny základ oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Nižšie nájdete bližšie vysvetlenie týchto účelov resp. oprávnených záujmov:

Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter / SMS)

V zmysle recitálu 47 GDPR: „Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnený záujem.“   

Cielenie a personalizáciu obsahu reklamy

Primárne neuskutočňujeme priamy marketing. Štandardne však tento slúži na lepšie porozumenie používateľov e-Shopu, podporovanie, utvrdzovanie a rozširovanie (tzv. upeslling) nákupného rozhodnutia zobrazovaním podobných produktov, ukladaním nedokončenej objednávky, vrátane asistencie pri dokončovaní objednávok považujeme za náš oprávnený záujem. Dané spracúvanie môže zahŕňať analýzu správania zákazníkov pre lepšie marketingové stratégie, rozhodnutia alebo individuálnejšiu cielenú reklamu; cielené inzerovanie produktov alebo služieb; nalýzu úspešnosti rôznych marketingových kampaní (napr. Google Analytics); rozdeľovanie používateľov do viacerých segmentov pre osobnejšiu priamu marketingovú komunikáciu (ak sú splnené podmienky pre priamu marketingovú komunikáciu). V súlade s recitálom 47 GDPR môžu byť účely priameho marketingu oprávneným záujmom. Ak od nás v súvislosti so spracúvaním tzv. elektronických komunikačných metadát týkajúcich sa používania Vašich zariadení alebo internetového prehliadača vyžaduje právo udelenie súhlasu (napr. pri určitých typoch cookies) umožňujeme Vám udeliť jednoznačným spôsobom informovaný súhlas.

 

Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Spracúvame o Vás iba základné identifikačné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, telefón, email), údaje potrebné pre doručenie tovaru (adresa doručenia, ulica, mesto, PSČ),  kód pre uplatnenie zľavy, forma doručenia (výber spôsobu dopravy tovaru na adresu doručenia), údaje o platbe za tovar (IBAN, prijatá suma, variabilný symbol, spôsob úhrady), údaj o akceptovaní Všeobecných obchodných podmienok e-shopu, údaj o súhlase s odberom newslettera, súbory cookies (viď nižšie).

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Zachovávanie mlčanlivosti o osobných údajov berieme veľmi vážne a preto sme prijali interné politiky, vďaka ktorým sú Vaše osobné údaje zdieľané len s oprávnenými zamestnancami našej spoločnosti alebo preverenými tretími stranami. Naši zamestnanci a pracovníci môžu mať prístup k Vašim osobným údajom výlučne na „need-to-know“ báze, tzn. len oprávnení zamestnanci konkrétneho oddelenia, s ktorým súvisí spracúvanie osobných údajov môžu mať oprávnený prístup, pričom tento prístup je typicky obmedzený pozíciou, funkciou a pracovnou náplňou konkrétneho zamestnanca. Osobné údaje našich klientov, zamestnancov, obchodných partnerov a iných fyzických osôb poskytujeme len v nevyhnutnej miere hlavne nasledovným kategóriám príjemcov osobných údajov:

-       prepravné, kuriérske a poštovné spoločnosti;

-       poskytovatelia účtovných služieb;

-       poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia;

-       poskytovatelia cloudových alebo hostingových služieb;

-       poskytovatelia nástrojov pre optimalizáciu webu;

-       prevádzkovatelia sociálnych sietí pri vykonávaní reklamnej kampane;

-       poskytovatelia webovej analytiky, vrátane prípravy štatistických údajov, detekcie podvodov, cielenia reklamy, segmentácie a profilovania návštevníkov webu;

-       poskytovatelia služieb pre zasielanie newslettera;

-       zamestnanci, schválení sub-sprostredkovatelia a poverení príjemcovia vyššie uvedených okruhov subjektov.

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sprostredkovateľa, vždy vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov. V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame našich vlastných príjemcov (interný personál našej spoločnosti) Vaše osobné údaje sú vždy spracúvané na základe poverení a pokynov, ktorými našich príjemcov poučujeme nielen o interných pravidlách ochrany osobných údajov, ale aj o ich právnej zodpovednosti za ich porušovanie. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky, Vaše osobné údaje neposkytujeme. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa našich aktuálnych sprostredkovateľov nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí naši sud-dodávatelia a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servre sa môžu nachádzať v Spojených štátoch amerických, ktoré – ako také – predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR. Nakoľko na základe rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II zo dňa 16. Júla 2020 bol zrušený mechanizmus EU-US Privacy Shield, na prenosy údajov našim subdodávateľom v USA používame štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou.

 

V našich podmienkach môže dochádzať konkrétne k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov v rámci využívania služieb rôznych príjemcov osobných údajov najmä z kategórie: i) prevádzkovateľov sociálnych sietí (Facebook, Instagram, Twitter. LinkedIn a Youtube), ii) poskytovateľov analytických a štatistických služieb (Google). Vo všetkých z uvedených prípadov dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do USA v na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou. Nižšie môžete nájsť odkaz na primerané alebo vhodné záruky vo vzťahu k prenosom do USA:

 

Dodávateľ

Podmienky ochrany súkromia

Primerané záruky v zmysle čl. 46 GDPR

Google

https://policies.google.com/privacy?hl=en-

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Facebook

https://www.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

Instagram

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

Youtube

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom našej skupinovej internej politiky a/alebo nášho registratúrneho plánu. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Účel

Všeobecná doba uchovávania osobných údajov

Plnenie zmluvných záväzkov (zmluvná agenda)

Do ukončenia zmluvného vzťahu a uplynutia záručnej doby na dodaný tovar, spravidla ešte 24 mesiacov od dodania objednaného tovaru. Nedokončené objednávky sa vymazávajú najneskôr do 3 dní.

Plnenie rôznych zákonných povinností (reklamácie)

3 roky od vybavenia reklamácie

Účtovné a daňové účely (účtovná agenda)

Faktúry a iné účtovné doklady uchovávame 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom ste zaplatili za tovar.

Bezpečnosť osobných údajov a IT systémov

Maximálne 1 rok

Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter / SMS)

Do odvolania súhlasu, odhlásenia z odberu newslettera alebo podania námietky voči priamemu marketingu

Cielenie a personalizácia obsahu reklamy

Do odvolania súhlasu, manuálneho alebo automatizovaného vymazania cookies z Vášho zariadenia v dôsledku Vašej aktivity, automatickej exspirácie niektorých súborov cookies alebo do podania námietky.

Štatistické účely

Počas trvania iných účelov, prakticky do zostavenia potrebného štatistického ukazovateľa, reportu, dashboardu a pod.

 

 

Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Naopak, v niektorých špecifických situáciách Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie ako je uvedené vyššie, ak tak vyžaduje právny predpis alebo náš oprávnený záujem. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa konkrétnej retenčnej doby pre uchovávanie Vašich osobných údajov nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje môžete našej spoločnosti poskytnúť rôznymi spôsobmi napr.:

 • používaním e-shopu a akceptovaním / udelením súhlasu s cookies;
 • registráciou na našich stránkach (odber newsletteru)
 • komunikáciou s Vami;

Vaše osobné údaje nikdy nezískavame z iných zdrojov, ale vždy priamo od Vás.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Jeho odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

„Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie. Toto právo máte aj voči spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu, ktoré však nevykonávame.“

 

V prípade uplatnenia tohto práva Vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto oprávnené záujmy ako prevažujúce nad záujmami, právami a slobodami dotknutých osôb.

 

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20.

Ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje o Vás so zreteľom na účel a okolnosti a nemôžete zmeniť takéto osobné údaje prostredníctvom funkcií aplikácie, účtu alebo webových stránok, môžete požiadať o opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov pomocou nižšie uvedeného dodatočného vyhlásenia (všetky informácie sú dobrovoľné) a / alebo nás kontaktujte cez naše kontaktné údaje:

Doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov

Vaše meno a priezvisko:

 

Kontaktné údaje: 

 

Relevantný účel spracúvania: 

Prosím uveďte, akého účelu spracúvania sa Vaša žiadosť týka.

Kontext resp. vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou:

Prosím uveďte, či ste náš zamestnanec, obchodný partner, záujemca o zamestnanie a pod.

Charakter Vašej opravy:

Prosím vysvetlite, či žiadate opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov.

Súvislosti Vašej žiadosti o opravu:

Prosím vysvetlite, prečo sa domnievate, že spracúvame Vaše nesprávne alebo neúplne osobné údaje.

Oprava:

Prosím uveďte, ktoré konkrétne osobné údaje požadujete opraviť alebo doplniť.

 

Toto doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov nám zašlite na / outlet@toolsfactory.sk/

 

 

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Nie, aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.

Dochádza k profilovaniu?

Áno, môžeme využívať štandardné analytické nástroje, ktoré nám umožňujú lepšie porozumieť skladbe a správaniu našich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov počas návštevy na našej webstránke, v ktorej je sprístupnený aj e-shop.

Externé webstránky

Naše webstránky môžu obsahovať prepojenia na iné webstránky a/alebo služby iných poskytovateľov (napr. plug in, SDK). Nie sme zodpovední za obsah a spravovanie webstránok, či služieb iných Poskytovateľov, na ktoré odkazujeme. Tieto podmienky ochrany súkromia sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov v rámci Vášho pohybu a používania iných webstránok ako je webstránka, cez ktorú poskytujeme naše služby informačnej spoločnosti (e-shop).

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. V  situáciách, ak sa prenášajú citlivé dáta, používame šifrovacie technológie vid napr. komunikácia s platobnou bránou.  Vaše osobné údaje sú uložené na našich zabezpečených serveroch alebo serveroch prevádzkovateľov našich webových lokalít umiestnených v datacentrách umiestnených v Slovenskej republike a v Českej republike. V prípade použitia analytických nástrojov tretích strán, sú dáta uložené na serveroch tretích strán (viď cookies).

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na najmä na účely merania jej návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Sociálne siete  

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše alebo klientske profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook a Youtube) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň. V niektorých prípadoch však prevádzkovatelia sociálnych sietí môžu spracúvať Vaše osobné údaje ako naši sprostredkovatelia alebo aj spoloční prevádzkovatelia.

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

TOOLS FACTORY, s. r. o.